1
Μέσος Όρος: ?
Σήμερα: ?
2
Μέσος Όρος: ?
Σήμερα: ?